ปัจจุบัน IRM มีมากกว่า 100 โครงการ

  • อาคาารชุด 74%
  • หมู่บ้านจัดสรร 22%
  • หอพัก – โรงแรม 3%

โครงการคอนโดมิเนียมที่เราดูแล

โครงการบ้านที่เราดูแล