ผู้จัดการนิติชั่วคราว คืออะไร ?

ผู้จัดการนิติชั่วคราว คือใคร ทำหน้าที่เหมือนกันกับผู้จัดการนิติฯหรือไม่ ? วันนี้ IRMNEXT มีคำตอบ !!..

ตามกฎหมาย พรบ.อาคารชุด ปี พ.ศ. 2551 กำหนดให้ต้องมีผู้จัดการนิติ 1 คนเมื่อผ่านการเลือกตั้ง หรือ แต่งตั้งแล้ว ต้องไปยื่นจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน แต่ในกรณีที่ผู้จัดการนิติลาป่วย พักร้อน หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป จะต้องทำยังอย่างไร ?

.ก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของผู้จัดการนิติฯ กันก่อนครับ. “มาตรา 35/1 ผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(6) มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

.ในกรณีที่อาคารชุดของท่านยังไม่สามารถที่จะทำการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนใหม่ แทนคนเดิมที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นและคณะกรรมการฯ มีความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดของท่าน ก็สามารถที่จะดำเนินการตาม มาตรา 38 (2) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้ โดยการ “แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มี ผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกินเจ็ดวัน”

..โดยสรุปแล้ว กฎหมายมีทางออกให้ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนนึง เป็น มาเป็นผู้จัดการนิติฯชั่วคราว โดยต้องไปจดทะเบียน แจ้งรายชื่อภายใน 30 วัน..

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”

เลือก IRMNEXT

——————————————

รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด

ด้วยทีมงานมืออาชีพ Call center : 022041077/086-331-2054

Website : www.irm.co.th

ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด#บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร#บ้านโครงการใหม่