เกิดเหตุฉุกเฉินยามวิกาล เจ้าหน้าที่นิติบุคคล มีหน้าที่อย่างไร